Narenciye & Yetiştiriciliği

Besin noksanlıkları & noksanlığın giderilmesi
Bakımı, Hastalık , Zararlıları, Besin Noksanlığı ve Bitki Beslemesi
A na vatanı Güneydoğu Asya, Çin ve Hindistan olan turunçgiller dünyaya buradan yayılmıştır. Tropik ve subtropik iklim alanlarında yetiştirilir. Dünyada 90 bin tona varan ürerimi vardır. Turunçgiller ülkemizde Akdeniz ve Ege Bölgesinde, sahil kesimlerinde yetiştirilir. Elma ve üzümden sonra en fazla üretilen meyvedir. En fazla ihracatı yapılan meyve turunçgillerdir. Turunçgiller türler bazında incelenirse; portakallar, limonlar, mandarinler, ve altıntoplar başta gelmektedir. Turunç Trunc Turunç, sedef otugiller ailesi içinde bir alt grup olan Turunçgillerden olan bütün Akdeniz'e kıyı ülkelerde, Güneydoğu Asya kıyılarında yetişen, kışın yaprağını dökmeyen ağaca ve bu ağacın portakala benzeyen, fakat suyu acımtırak olan meyvesine verilen addır.  ise iyi anaç özelliğine sahip olduğu için anaç olarak kullanılır. Özellikle satsuma mandarini için trayer citrange, carrizo citrange anaçları daha uygundur. Turunçgil yetiştiriciliği çok emek, sermaye ve zaman isteyen bir yetiştiricilik şeklidir. Bunun için bahçe tesis ederken ve çeşit seçerken çok dikkatli olunmalıdır. Bir turunçgil bahçesi planlanırken önce ekolojik faktörler yani iklim ve toprak özellikleri tespit edilmelidir.
İ klim denince akla sıcaklık gelir. Turunçgillerin yayılmasını sınırlayan en önemli etmen düşük sıcaklıklardır. Gerek düşük, gerekse yüksek sıcaklıklar turunçgillerde meyve verimliliğini ve kalitesini olumsuz etkiler. Turunçgiller düşük sıcaklıktan çok etkilenirler. Soğuğa en hassas tür limondur. Limon 0 C de, portakal -2 C de, altıntop -3 C de, mandarinler -4 C de zarar görürler. Don olayı uzun sürerse zararda buna bağlı olarak artar. Don zararı ağacın meyveli yada meyvesiz olmasına göre değişir. Meyveli ağaç hemen ve daha çok donar. Turunçgillerde büyümenin başlaması için 12-13 C sıcaklık gereklidir. Bu dönemde turunçgillerin toprak üstü organlarında ( vejetatif aksam ) büyüme başlar. Limonlarda büyüme dönemi sıcaklığı 6-7 C ye kadar düşer. Gelişme sıcaklığın yükselmesi ile artar. 18-20 C ler arasında gelişme hızlanır. Büyüme 26-28 C de tepe noktasına ulaşır. Bu dönemde fotosentez etkinliği en yüksek düzeye ulaşır. 30 C nin üstündeki sıcaklıklarda büyüme durur. Turunçgiller içinde yüksek sıcaklara en dayanıklı tür mandarinlerdir. Sonra altıntoplar, laymlar ve portakallar gelir. Yüksek sıcaklığa en dayanıklı tür limonlardır.
NOKSANLIKLAR
Bitki besin noksanlığı görülmeden, düzenli bitki besleme yapınız. Her sene toprak analizlerinizi yaptırın. Teknik ekiplerimiz geldiğinde gösteriniz. Gerektiğinde bir fotokopisini teknik elamanlarımıza verdiğiniz de, sisteme kayıt yapalım. Bir sene sonraki planlamalarımızı hep birlikte daha sağlıklı planlama yapabiliriz.

NARENCİYE'DE BESİN EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ
Besin eksikliği belirtileri farklı bitki kısımlarında, en sık yapraklarda, meyvelerde ve köklerde görülür.
Besin maddelerinin hareketliliği bu açıdan önemli bir özelliktir. Örneğin bitki vejetatif London Vejetatif üreme, yüksek yapılı bitkilerin vejetatif organlarından (yaprak, kök ve gövdeleri) belli kısımlarının, ana bitkiyle aynı genetik yapıya sahip yeni bireylerin oluşturulmasıdır. fazdan üremeye girdiğinde, besinler yeniden dağıtıma tutulurlar.
Buna göre, çeşitli besinler çok hareketsiz (B ve Ca), çok hareketli (N, P, K ve Mg), hareketsiz (Fe, Cu, Zn ve Mo) ve hafifçe hareketli (S) olarak sınıflandırılır.
B ve Ca gibi hareketsiz besinler için meyvelerde belirtiler fark edilir. Görünür semptomların gelişimi, bu semptomlar tanımlanmadan önce bitkilerin mikro-morfolojisinde değişikliklere neden olan metabolik bozukluklara karşı sorumludur.
Semptomların genç veya yaşlı yapraklarda veya meyvelerde gelişmesi ve ortaya çıkması, beslenme bozukluklarının nedeni hakkında güvenilir bir gösterge verir. Hem besin eksikliği hem de fazlalık, düşük meyve kalitesi ile birlikte mahsul veriminde azalmaya yol açabilir. Bazı temel eleman eksiklikleri için hafif görünür yaprak semptomları, bazı narenciye çeşitlerinde verim azalması olmadan tolere edilebilir, ancak diğerlerinde görülemez.
Çeşitli eksiklik belirtileri genellikle şu şekilde özetlenir:
a. Bitkinin yeşil kalması veya normal yeşil parıltıdan yoksun olması veya daha genç yaprakların yaşlılara kıyasla açık renkli olması ile tüm bitkinin bodur veya azalmış büyümesi
b. Alt tarafta daha yoğun olan mor rengi gösteren yaşlı yapraklar
c. Yaprakların klorozu interveinal veya tüm yaprağın kendisi, genç ve / veya yaşlı yapraklarda veya her ikisinde de semptomlarla birlikte
d. Yaprak kenarlarında nekroz veya yaprakların interveinal alanları veya genç veya yaşlı yapraklar üzerindeki bütün yaprak
e. Terminallerin, rotasyon veya yaprakların küçültülmesi şeklinde azaltılmış terminal büyümesi veya bitkilerin terminal kısmının daha sonra ölümü ile birlikte bodur büyümesi

“Noksanlık görüldüğünde, aşağıdakilerden ürünlerimizden uygun olanını kullanınız veya arayın seçmenize yardımcı olalım.!”

NOKSANLIKLARIN ÖNÜNE GEÇMEK IÇIN, ILK YAPRAKLAR SERÇE GAGASI KADAR OLDUĞUNDAN ITIBAREN DÜZENLI KULLANINIZ.
Noksanlıklar yaprakta görüldüğü anda müdahale edilirse düzelebilir, noksanlık meyveye geçtiğinde geriye dönüş yoktur.

NARENCİYE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ÇİNKO NOKSANLIĞI

Narenciyede çinko noksanlığı, Narenciye ağaçlarında noksanlığı en çok görülen besin maddesi çinkodur.
Özellikle fosfor fazlalığı nedeniyle ortaya çıkan çinko noksanlığı, Narenciyelerde çok yaygındır.
Yapraklarda 25 ppm'in altında Zn bulunması halinde belirtiler görülür.
Belirtiler, yeşil damarların etrafında gayri muntazam şekilli, sarı lekeler halinde kendini belli eder.
Küçülmüş, daralmış ve klorozlu yaprak de metleri oluşur.
Sürgünlerde boğum aralan çok kısalır.
Bu görüntüler ağaçların güneye bakan yönlerinde daha yaygın olarak görülür.
Meyveler susuz ve lezzetsiz olurlar.

NARENCİYE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FOSFOR NOKSANLIĞI

İşlev:
Fosfor üç temel besinden biridir, ve ortofosfat formu (lH turunçgil kökleri tarafından emilir 2 PO 4- ) ya da HPO 4 2- .
Şeker fosfatları, nükleik asitler, nükleotidler, koenzimler, fosfolipitler, fitik asit vb. Bir bileşenidir.
ATP içeren reaksiyonlarda anahtar rol oynar.
Element, fotosentez, karbonhidratların sentezi ve parçalanması ve bitkinin içinde enerji transferi gibi birçok yaşam süreci için gereklidir.
Bitkilerin tohum oluşturmak, kök geliştirmek, olgunluğu hızlandırmak ve streslere karşı koymak için fotosentezden enerji depolamasına ve kullanmasına yardımcı olur.
Narenciyede fosfor noksanlığında ağaçlar canlı durmayan donuk yeşil bir yaprak sistemi oluştururlar.
Yaşlı yapraklarda nekrozlar görülür ve erken dökülür.
Çiçeklenme çok zayıftır.
Meyve sayısı çok az, meyveler iri fakat eksi, kaba lifsi dokulu ve kalın süngerimsi kabukludur.
Narenciye çeşitlerinde görülen simptomlar, yaşlı yaprakların ana damar çevresinde renk açılması şeklinde başlar. Gittikçe genişleyerek yaprak sararır.
Yaprak uçları ise yeşil renklerini korurlar.
Yapraklarda erken dökülme olur.
Fosfor, daha yaşlı dokulardan daha genç dokulara geçme eğilimindedir; Bu nedenle, belirtiler ilk önce koyu yeşil renklerini kaybeden yaşlı yapraklarda görülür.
Yapraklar morumsu veya bronz parlak renksizlikle küçük ve daralır.
Bazı yapraklar daha sonra nekrotik alanlar geliştirebilir ve genç yapraklar büyüme hızında azalma gösterir.
Meyveleri kalın kabuklarla oldukça kabadır ve asit içeriği daha yüksek olan daha düşük meyve suyu içeriğine sahiptir.
Nadiren gözlenmesine rağmen, yapraklar bronz bir görünüm sergileyebilir. Geçmişte düzenli fosfor uygulamaları alan bahçelerde fosfor eksikliğinin görülmesi olası değildir.

NARENCİYE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE POTASYUM NOKSANLIĞI

Kırk veya daha fazla enzim için kofaktör olarak potasyum (K) gereklidir. Şeker ve nişasta oluşumu, proteinlerin sentezi, normal hücre bölünmesi ve büyümesi, organik asitlerin nötralizasyonu, stoma açıklığını kontrol ederek ve şeker kullanımının etkinliğini artırarak karbon dioksit arzını düzenleyen, çevresel stresin üstesinden gelen birçok fizyolojik fonksiyon için gereklidir. Don gibi olaylarda Hücre özsuyu ozmotik potansiyelini azaltmak. Narenciyede potasyum noksanlığında, yaprak kenarlarında sarımsı kahve renkli nekrozlar oluşur, geriye doğru kıvrılma ve olgunlaşmadan dökülme görülür. Meyveler normalden küçük, ince kabuklu ve asidik olurlar. Potasyum noksanlığı çeken ağaçlarda turgor basıncı düşer ve su stresi olunca bitkiler gevşek dokulu bir hal alırlar. Kuraklığa ve dona karşı dayanıklılık zayıflar. Aynı şekilde hastalık etmenlerine ve tuzlu toprak koşullarına karşı bitkiler çok daha duyarlı olurlar.
Bitki dokularında ve hücre organellerinde anormal gelişmeler görülür. Bitkide ksilem London Ksilem, Odun boruları olarak da bilinir, bitkilerde inorganik maddelerin taşınmasını sağlayan yapı. Cansız hücrelerden oluşurlar. Bölünür doku hücreleri üst üste gelerek zamanla çekirdek ve sitoplazmalarını kaybeder. ve floem London Ksilem, Odun boruları olarak da bilinir, bitkilerde inorganik maddelerin taşınmasını sağlayan yapı. Cansız hücrelerden oluşurlar. Bölünür doku hücreleri üst üste gelerek zamanla çekirdek ve sitoplazmalarını kaybeder. dokuların oluşumu geriler. Dokularda ligninleşme azalır. Bunun sonucu olarak potasyum noksanlığında gövde zayıflar. Doymamış / doymuş yağ asidi oranının daha yüksek olması nedeniyle, kuraklık toleransının verilmesinde, iç su dengesinin ve turgiditenin düzenlenmesinde, kök hücrelerin plazmalyasındaki Sodyum akışının ve / veya akışının düzenlenmesi, potasyum için lifli köklerin seçiciliği yoluyla klorür dışlama davranışı Sodyum üzerinde ve Sodyum dış ortamda meydana geldiğinde sızıntıya karşı vakumda potasyum tutulmasını sağlamak için hücrelere tuz toleransı kazandırmak. Erken K eksikliği belirtileri genellikle bodur büyüme, seyrek bronzlaşmış yapraklar ve yaprakların parlak bir görünümü şeklindedir. Akut potasyum eksikliği altında, yapraklar kırışır ve bükülür ve mekanik güç eksikliği nedeniyle sadece zayıf yeni yanal sürgünler ortaya çıkar.
Diğer belirtiler şunlardır:
çok ince pürüzsüz doku kabukları ile azaltılmış meyve boyutu, meyvelerin erken dökülmesi, yaprak kavurma, reçineli sarı lekelerin görünümü ve S-şekilli dönen sürgünler. Potasyum turuncu meyvenin boyutunu etkiler. Kabuğu etkileyen Potasyum - hastalıklara duyarlı, daha yumuşak, daha ince kabuklara sahiptir Takma - meyvenin kök ucu alanındaki kabuğun çıkarılması; hasat sonrası çürüme insidansını arttırır. Kabuk kolayca bozulduğunda kabuk - kabuk bozuklukları, albedo parçalanması, kabuk yüzeyinde dar derin batık çatlaklara neden olur.
Lekeler halinde görünen klorofilin solması, yaprağın distal yarısında gerçekleşir. Bu lekeler ilk başta soluk sarı görünür, ancak daha sonra bronzlaştıkça ve birleştikçe bronzlaşır, yaprak uçları kahverengiye döner ve amarelinho şeklinde anormal alacalı kloroz gösterir. Eski yapraklarda, mantar damarları ile birlikte sarıdan sarı-bronz klorotik örüntülerin görünümü de görülmektedir.
Alt yaprak yüzeyine, özellikle limon üzerine vida tipi bir kıvrılma daha yaygındır. Birçok kez, meyveler uzunlamasına yönde daha fazla büyümeye ulaşır ve meyve büyümesini ekvatoral olarak kısıtlar; sonunda meyveler eliptik şekle döner. Elementel antagonizmaya bağlı kireçli topraklarda ve yüksek azot oranlarıyla büyük meyve mahsullerinin üretildiği potasyum eksikliğinin olması muhtemeldir. Nadiren gözlenen bir yeşillik bronzlaşması bazen, özellikle limonlarda gözlenebilir. Potasyum eksikliği, kadaverin, asit invertaz, lizin, histidin, arginin karboksilaz ve karbamil putresin amin hidrolaz ve piruvat kinazın azalmış aktivitesi ile ilişkilidir. Bunlar, turunçgillerde potasyum eksikliğinin tesis edilmesi için yararlı biyokimyasal belirteçler olarak kabul edilir.

NARENCİYE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE AZOT NOKSANLIĞI

Azot, tercihen nitrat (NO 3 - ) anyon formunda narenciye kökleri tarafından emilen birincil besinlerden biridir.
Amino asitler, amidler, proteinler, nükleik asitler, nükleotidler ve koenzimler, heksosaminler, vb.
Noksanlık Belirtileri: Narenciyede azot noksanlığı ağaçların büyüyememesine neden olur.
Donemdeki azot noksanlığı yaprakların açık yeşil renkli ve sarı olması ile kendini gösterir.
Sürgünler kısa, zayıf, ince olur ve ağacın değişik yerlerinde düzensiz bir şekilde sürgünlerde ölme görülür.
Meyveler küçük, açık renkli, kalın kabuklu olur ve erken olgunlaşır.
Noksanlık, belirgin bir yaprak paterni olmadan tüm ağaç üzerinde açık yeşil ila sarı yapraklar ile ifade edilir. Hafif Noksanlıkta, yapraklar yoğunlaştıkça yapraklar yeşile doğru açık yeşil olacaktır.
Yeni büyüme genellikle soluk yeşil renkte ortaya çıkar, ancak yapraklar genişledikçe ve sertleştikçe koyulaşır.
Sarı damar klorozu ile, midribs ve lateral damarlar sararır, yaprağın geri kalanı normal yeşil renkte kalır.
Bu kloroz sıklıkla bireysel dalların veya ağaç gövdesinin kuşatılmasına bağlanır.
Bitki tarafından topraktan azot alımının azalması nedeniyle sonbahar ve kış aylarında daha soğuk havaların başlamasıyla da ortaya çıkabilir.
Azot noksanlığı ayrıca yaprak soğurmadan önce sarı-bronz bir görünüm oluşturabilen yaşlanan yapraklar ile de ilişkilidir

NARENCİYE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE DEMİR NOKSANLIĞI

Narenciyede demir noksanlığında, Kloroz (sarılık) belirtileri meyve ağaçlarının genç yapraklarında hafif sarılıkla başlar.
Damarların yeşil kalarak damar aralarının sarıdan sarımsı-beyaza kadar değişen renk açılmaları demir noksanlığının tipik belirtisidir.
Toprak ve hava koşullarına bağlı olarak genç yapraklarda başlayan klorotik belirtiler, yaşlı yapraklarda hızla yayılır.
Hastalık ilerledikçe yaprakların kenarlarında kırmızımtırak ve kahverengi kurumalar görülür ve çoğu kez yaprağın tüm çevresini kaplar.
Hızla sararan ve lekelerle kaplanan yapraklar zamanla dökülürler. Kloroza yakalanmış ağaçlar hemen kurumaz.
Ancak sarılık ve yaprak dökümü sonucunda asimilasyon alanı azalan bitkinin fızyolojik dengesi bozulur.
Gelişme yavaşlar, çiçeklenmeyi olumsuz yönde etkileyerek verim düşüklüğüne yol açar ve önlem alınmazsa kuruma görülür.
Noksanlığı belirlemek için toprak ve yaprak analizi yapılması uygundur.
Noksanlık Belirtileri:
Kireç kaynaklı demir Noksanlığı en sık görülen noksanlık türüdür.
demir Noksanlığına bağlı interveinal beyaz kloroz ilk önce genç yapraklarda görülür.
Hafif vakalarda, yaprak damarları interveinal alanlardan biraz daha koyu yeşildir ve ilk olarak yeni yapraklar üzerinde semptomlar görülür.
Şiddetli vakalarda, interveinal alanlar giderek sarılaşır ve tüm alan nihayetinde daha küçük olan yeşillik ile fildişi rengine dönüşür.
Bazı durumlarda, yapraklar tamamen ağartılmış kalır ve kenar boşlukları ve uçlar yanıktır.
Akut vakalarda, yapraklar küçülür, kırılgan ve çok incedir, sonra erken dökülür.
Ağaçlar özellikle üst kısımdan çevreden ciddi şekilde uzaklaşır ve bazı ağaçların alt kısımları neredeyse normal yaprakları gösteren ölü üst kısımlara sahiptir.
Ağaçlar, nihai dal ve gölgelik geri dönüşü ile kısmen yapraklarından arındırılabilir.
Demir Noksanlığı genellikle kireçli toprak durumunun bir göstergesidir ve Swingle citrumelo gibi pH'a duyarlı anaçlarda ifade edilmesi daha olasıdır.

NARENCİYE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE MAGNEZYUM NOKSANLIĞI

Magnezyum, Mg + 2 olarak emilen bir başka ikincil makro besin maddesidir.
Magnezyum, klorofil molekülünün merkezi bir bileşenidir. Fosfat transferinde yer alan çok sayıda enzim, spesifik olmayan bir şekilde bunu gerektirir.
Fotosentez, karbonhidrat metabolizması, nükleik asitlerin sentezinde, karbonhidratların yapraklardan üst kısımlara hareketine bağlı olarak bulunur ve birkaç enzimin aktivatörü olmasının yanı sıra fosfor alımını ve taşınmasını uyarır.
Narenciyede Magnezyum Noksanlık Belirtileri:
Magnezyum Noksanlığı genellikle bronzlaştırıcı veya bakır yaprak semptomları olarak adlandırılır.
Narenciyede Magnezyum Noksanlığı belirtileri, meyve ihtiyacını karşılamak için magnezyumun çıkarılmasından sonra olgun yapraklarda ortaya çıkar.
Bağlantısı kesilmiş sarı alanlar veya düzensiz sarı lekeler, meyveye yakın olgun yaprakların orta kaburgası boyunca tabana yakın başlar.
Bu lekeler yavaş yavaş büyür ve orta kaburganın her iki tarafında geniş bir sarı doku alanı oluşturmak için birleşir.
Bu sarı alan, yaprakların ucu ve tabanı yeşil olana kadar, orta kaburga üzerinde sivriltilmiş V şeklinde bir alan gösterene kadar yavaş yavaş büyür.
Akut noksanlıkla, yapraklar tamamen sarı-bronz hale gelebilir ve sonunda düşebilir.
Tohumlu meyveler, çekirdeksiz meyveler üreten çeşitlerden daha ciddi şekilde etkilenir.
Ağacın içinde, çok meyveli ekstremiteler aşırı Narenciyede Magnezyum Noksanlığı belirtileri geliştirir ve hatta tamamen yapraksız hale gelirken, meyveleri az olan veya hiç olmayan uzuvlar eksiklik belirtileri göstermeyebilir.
Alkalin invertaz konsantrasyonundaki bir artış, turunçgillerde potasyum eksikliğinin biyokimyasal belirteçleri olarak kabul edilir.
Akut noksanlıkla, yapraklar tamamen sarı-bronz hale gelebilir ve sonunda düşebilir.
Kireçli topraklarda oluşan magnezyum eksikliğinin yaprak uygulamaları ile giderilmesi gerekebilir.

NARENCİYE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE MANGAN NOKSANLIĞI

Mangan, bitki kökleri tarafından Mn + 2 formunda emilen redoks mikrobesinlerinden biridir .
Bazı dehidrojenazlar, dekarboksilazlar, kinazlar, oksidazlar, peroksidazların aktivitesi için ve spesifik olarak diğer iki değerlikli, katyonla aktive edilen enzimler tarafından gereklidir ve O 2'nin fotosentetik evrimi için gereklidir.
amino asit ve proteinlerin üretimine dahil olmanın yanı sıra.
Mangan, fotosentez, klorofil oluşumu ve nitrat azaltımında eşit derecede güçlü bir role sahiptir ve gübrenin ikincil etkilerinden ortaya çıkan askorbik asit sentezi için vazgeçilmezdir.
Bir metaloenzim peroksidaz konsantrasyonu, Mn eksikliğinin belirteci olarak kabul edilir.
Ksiloz birikimi ve artan peroksidaz aktivitesi, fenilanin liyaz, tirozin amonyak liyaz ve polifenol oksidazın azaltılmış aktivitesine ek olarak, turunçgilde Mn eksikliğinin yararlı biyokimyasal belirteçleri olarak kabul edilir.
Narenciye yetiştiriciliğinde mangan noksanlık Belirtileri:
mangan noksanlığı benekli bir görünüm veren orta yeşil ve ana damarlar boyunca açık yeşil interveinal alanlarla çevrili koyu yeşil bantlar şeklinde görülür.
Daha ciddi vakalarda, yaprakların rengi kaburga ortası boyunca donuk yeşil veya sarımsı yeşil olur ve ana lateral damarlar interveinal alanlar için soluk ve donuklaşır.
Kloroz önce genç yapraklarda görülür, daha sonra yavaş yavaş yaşlı yapraklara yayılır.
Saplar sarımsı yeşil, genellikle sert ve odunsu kalır. Genç yapraklar genellikle daha açık yeşil bir arka plan üzerinde ince bir yeşil damar ağı gösterir, ancak desen farklı değildir.
Çinko ve demir noksanlıklarında olduğu gibi yapraklar yeşil kalır. Kireçli toprakta hem Mangan hem de çinko noksanlıkları oluşabilir ve yüksek pH'a duyarlı anaçları olan ağaçlarda daha şiddetli olabilir.
Yeni başlayan Mangan semptomları bazen sezon ilerledikçe kaybolabilir, bu nedenle düzeltici önlem alınmadan önce yapraklar birkaç kez gözlemlenmelidir.
Toprak ve yaprak uygulamaları Mangan eksikliğinin giderilmesinde etkili olabilir.

NARENCİYE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KALSİYUM NOKSANLIĞI

Kalsiyum Ca2 + olarak bitki kökleri tarafından emilen ikincil besinlerden biridir.
Kalsiyum, Ca-pektat olarak hücre duvarlarının orta tabakasının bir bileşenidir.
ATP ve fosfolipitlerin hidrolizine katılan bazı enzimler tarafından bir kofaktör olarak gereklidir.
Kök gelişimi ve işleyişi için önemli bir unsurdur; hücre duvarlarının bir bileşeni; ve kromozom esnekliği ve hücre bölünmesi için gereklidir.
Kalsiyum eksikliği, yaprak klorozunun gerçekten azot metabolizmasındaki değişiklikleri içeren daha geniş bir etkileşimi yansıttığı özel bir durum gibi görünmektedir. Piruvat kinazın azaltılmış aktivitesi, kalsiyum noksanlığının bir göstergesi olarak kabul edilir.
Narenciye yetiştiriciliğinde kalsiyum noksanlık Belirtileri:
kalsiyum noksanlığı esas olarak, özellikle kış aylarında, yaprak kenarları boyunca ve ana damarlar arasında klorofilin solması ile karakterizedir.
Soluk alanlarda küçük nekrotik (ölü) lekeler gelişir.
Küçük kalınlaşmış yapraklar şiddetli koşullarda canlılık kaybına ve yaprakların incelmesine neden olur.
Dal geri tepme ve çoklu tomurcuk büyümesi, genellikle bronzlaştırıcı veya bakır yaprak olarak adlandırılan, meyve suyu veziküllerine sahip olan küçük ve şekilsiz meyvelere sahip yeni yapraklardan gelişir. Yaprak marjları boyunca kloroz, şekilsiz kalır, genellikle hızla nefes alır.
Kökler az gelişmiş, çürük olabilir.
Ağaç dieback ve bodur Dağılımı gösterir 'Meyveler, kabuğun altında, kabuğun yarılması ve ayrılması ile kırışma ve çatlaklar gösterir

NARENCİYE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BOR NOKSANLIĞI

Narenciye türlerinin genç yapraklarında yarı şeffaf görünümlü lekeler oluşur.
Damarlar kalın, çatlak ve mantarımsı yapıda olurlar. Genç yapraklarda solma, içe doğru kıvrılma ve uçlardan başlayarak ölüm görülür.
Sürgünlerde ve meyve sapında zamklanma görülür. Meyveler küçük ve sert olurlar. Meyve içinde kahverengi lekeler içte ve dışta zamk damlacıkları görülür.
Meyve susuz ve kalın kabukludur. Çiçek dökümü görülür. Narenciye yetiştiriciliğinde magnezyum noksanlığı Narenciyede magnezyum noksanlığında çeşitlerde görülen simptomlar, yaşlı yaprakların ana damar çevresinde renk açılması şeklinde başlar.
Gittikçe genişleyerek yaprak sararır.
Yaprak uçları ise yeşil renklerini korurlar.
Yapraklarda erken dökülme olur. Bor eksikliğinin en göstergesi olan meyve semptomları, meyvenin beyaz albedo'sunda ve bazen merkezi çekirdeğinde koyu renkli lekeler içerir. Meyve topaklı bir yüzeye sahip olabilir.
Genç yapraklar donuk kahverengi / yeşil, suya batırılmış alanlar gelişebilir.
Yapraklar kalındır, üst yüzeyde belirgin damarlarla kıvrılmıştır.
Dal kabuğu bölünebilir, meyveler küçüktür.
Diğer mikro besin eksikliklerinin aksine, bor meyve kalitesini etkileyebilir ve bu nedenle kaçınılmalıdır.
Öte yandan, az miktarda bor bile toksisiteye neden olabilir, bu nedenle toprak veya yaprak uygulamalarını içerecek şekilde bakım veya düzeltme uygulamaları çok dikkatli yapılmalıdır, ancak her ikisini birden yapmamalıdır.

TOPRAK İSTEKLERİ

Turunçgiller için uygun topraklar; hafif ve orta ağır yapıda, iyi drene olabilen, gevşek ve iyi havalanabilen kumlu, kumlu – tınlı, tınlı, killi – tınlı yapıdaki topraklardır. En ideali ise süzek ve iyi havalanabilen kumlu –tınlı topraklardır.
Turunçgiller için toprağın havalanması çok önemlidir. Çünkü turunçgil kökleri yüksek oranda oksijen ister, havasız kalırsa hemen boğulur.
Turunçgillerde kökler 30-90 cm. derinliklerde bulunur.
Toprağın havalanması düştükçe kökler toprak yüzeyine çıkarlar.
Turunçgil kökleri uygun ortamlarda yatay olarak 7-5 m. ye kadar yayılabilirler.
Turunçgillerde bahçe tesis edilecek toprak derinliği en az 1,5-2 m. olmalıdır.
Bu derinliğe kadar geçirimsiz bir kil tabakası bulunmamalı, taban suyu sorunu olmamalıdır.
Dikimden önce en az 120 cm.ye kadar 30 cm.lik derinlikler halinde mutlaka toprak numunesi alınmalı sonuca göre bahçe tesis edilmelidir.
Bahçe tesis edilecek yerde eğim % 3 ve daha fazla ise toprakta teraslama yapılmalıdır.
Turunçgillerde toprak PH’sınında hafif asit olması istenir.
İdeal PH 6 dır. PH 5 in altına indikçe ve 7,5 in üstüne çıktıkça biriken ağır metal ve elementlrin etkisi ile turunçgil kökleri zehirlenirler.
Örneğin PH 5 in altına indikçe Mn bitkide fazla miktarda taşınır.
PH 7,5 un üstüne çıktığında FE, Zn, Mn noksanlıkları ortaya çıkar. Turunçgiller için tehlikeli bir durumda durgun sulardır.
Durgun sular göllenme veya taban suyudur.
Turunçgiller fazla suyu sevmezler. Eğer bir bahçede drenaj yok ise kış yağışları ve sulama suyu ile fazla su birikir.
Durgun su ; tuzları, sülfatları, karbonatları vb. eriterek kök çevresinde oksijensiz, PH sı düşük ve tuzlu bir ortam oluşturur.
Sonuç olarak ; Turunçgil bahçesi kurulacak yerde Uygun iklim ( sıcaklık ve rüzgar ) Uygun toprak ( iyi havalanabilen, drenaja sahip, taban suyu sorunu olmayan, derin ve verimli, kumlu – tınlı yapıda olmalı ) Sulama için yeterli ve kaliteli su Uygun anaç seçimi çok önemlidir.

Bahçe Tesisi

Toprak Hazırlığı
Turunçgil yetiştiriciliği için virüsten ari, sertifikalı fidan kullanılmalıdır.
Dikimde önce bahçe tesis edilecek toprağın tesviyesi yapılmalı, pulluk tabanı olarak bilinen sert geçirimsiz tabakanın mutlaka kırılması gereklidir.
Bu tabakanın kırılması için en uygun zaman toprakların kuru olduğu eylül ayıdır. Bahçe içerisinde mutlaka temiz su kaynağı olmalıdır.
Bahçenin kenarına çit çekilmelidir. Bahçe içini soğuk rüzgardan koruma için rüzgar kıranlar yapılmalıdır.
Rüzgar kıranların kökü, bsin maddesine ortak olmaması için çok geniş yayılmamalıdır.
En uygun bitki kavak ( servi ) dir. Kullanılacak servi dağınık taçlı ve herdem yeşil olmalıdır.
Rüzgar kıranlar fidan dikiminden önc tesis edilmelidir. Tesviyesi tamamlanmamış toprak dikimden önce ( ocak – şubat aylarında ) bir herbisitle ilaçlanmalıdır.
Turunçgillere özel yabancı ot ilacı ile yabancı otlarla mücadele edilir.

Narenciye, portakal ve limon da dahil olmak üzere çiçekli bitkilerin bir cinsidir.
Cinsindeki bitkiler, portakal, limon, greyfurt, pomelos ve limes gibi önemli ürünler de dahil olmak üzere meyve üretir.
Güney Asya, Doğu Asya, Güneydoğu Asya, Malenezya ve Avustralya ya özgüdür .
Antik çağlardan beri çeşitli narenciye türleri bu bölgelerde yerli kültürler tarafından kullanılmış ve evcilleştirilmiştir.
Mikronezya adası ve Polinezyası tarafından milattan önce - 3000–1500 Avustralya genişlemiş ve tütsü ticaret yolu ile Orta Doğu ve Akdeniz'e (yaklaşık MÖ 1200) ve Avrupa'ya gelmiştir.
Narenciye bitkileri Asya, Güneydoğu Asya Adası, Okyanusya Yakın ve kuzeydoğu Avustralya'nın subtropikal ve tropikal bölgelerine özgüdür.
Narenciye türlerinin evcilleştirilmesi, çok fazla melezleşme ve gen değişikliği içerdiği için evcilleştirmenin ilk ne zaman ve nerede olduğu hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır.
Limonlar, pomeloslar ve ekşi portakalların, daha sonra 10. yüzyılda Arap tüccarlar tarafından Akdeniz'e tanıtıldığına inanılıyor; 15. ve 16. yüzyıllarda Asya'dan Cenevizliler ve Portekizliler tarafından yapılan tatlı portakallar.
Mandarinler 19. yüzyıla kadar tanıtılmadı. Bu tür grubu bazı Akdeniz ülkelerinde büyük önem kazanmıştır ve portakal, mandalina ve limon ağaçları söz konusu olduğunda, burada onlara izin veren toprak ve iklim koşullarını bulmuşlardır.
Geldikleri bölgelerden daha yüksek bir meyve kalitesi elde edilmiştir.
Portakal, İspanyol sömürgeciler tarafından Florida'ya tanıtıldı.
Avrupa'nın daha serin bölgelerinde, 17. yüzyıldan itibaren turunçgiller portakallarda yetiştirildi; birçoğu işlevsel tarımsal yapılar kadar statü sembolü idi.

Ağaç

Bu bitkiler, büyük sürgünler veya dikenli sürgünler ve dönüşümlü olarak tüm marj ile düzenlenmiş yaprak dökmeyen yaprakları ile 5-15 m boyunda ulaşan küçük ve orta boy ağaçlardır.
Çiçek yalnız ya da küçük olarak corymbs, beş (nadiren dört) beyaz yaprakları ve çok sayıda organlarındaki her çiçek 2-4 sm çapında, genellikle çok güçlü kokuludurlar.
Narenciye, kısmen kabukta bulunan flavonoidler ve limonoidlerden (ve dolayısıyla terpenlerdir ) dolayı kokuları ile dikkat çeker ve çoğu meyve suyu yüklüdür.
Meyve suyu, karakteristik keskin lezzetlerini veren yüksek miktarda sitrik asit içerir.
Narenciye, ticari olarak önemlidir, çünkü birçok tür meyve için yetiştirilir, taze yenir, meyve suyu için preslenir veya marmelatlar ve turşularda korunur.
Ayrıca iyi C vitamini ve flavonoid kaynaklarıdır.
Meyvedeki C vitamini içeriği türlere, çeşitliliğe ve yetiştirme şekline bağlıdır.
Organik tarımla üretilen meyvelerin, Algarve'de geleneksel tarımla üretilenlerden daha fazla C vitamini içerdiği gösterilmiştir, ancak sonuçlar türe ve çeşide bağlıdır.
Flavonoidler arasında çeşitli flavanonlar ve flavonlar bulunur
Limonlardaki asitliğin, tohumların iç kaplamasında özellikle chalazal noktasında kırmızı, çiçek çiçeğinin dış tarafında mor pigmentasyon ve yeni tomurcuklarla belirtildiğini keşfedilmiştir.
Kırmızımsı morumsu. Asit içermeyen narenciye çeşitleri, belirtilen tüm noktalarda tamamen kırmızı renkten yoksundur.

Yetiştirme

Limon, Asya'ya özgü bir narenciye meyvesidir, ancak şimdi dünya çapında yaygındır.
Narenciye ağaçları çok kolay melezleşir - polen kaynağına bağlı olarak, tohumlarından yetiştirilen bitkiler greyfurt benzeri meyve üretebilir.
Anaç narenciye ekimi ile üretilen ağaçlar kullanır aşılama istenen meyve çeşitlerinin üzerine hastalık direnci ve dayanıklılığı artırılmıştır.
Turunçgillerin rengi sadece ( günlük ) serin bir kış olan iklimlerde gelişir.
Hiç kışı olmayan tropik bölgelerde, narenciye olgunlaşana kadar yeşil kalır, dolayısıyla tropikal "yeşil portakallar".
Genellikle olgun bir renk geliştirmek için yeterli soğuklara maruz kalmalıdır.
Kış boyunca serin bir yerde bırakılırsa meyveler sarıya rengi değişir.
"Olgun" ve "olgunlaşma" terimleri genellikle eşanlamlı olarak kullanılır, ancak bunlar farklı şeyler ifade eder.
Olgunlaşmış bir meyve büyüme aşamasını tamamlamış bir meyvedir.
Olgunlaşma, olgunlaştıktan sonra meyve içinde çürümenin başlangıcına kadar meydana gelen değişikliklerdir.
Bu değişiklikler genellikle şekere dönüşen nişastaları, asitlerde bir azalmayı ve meyvenin renginde bir yumuşama ve değişikliği içerir.
Turunçgil meyveleri klimakterik (Klimakterik, dalından koparılmalarının ardından olgunlaşmaya devam eden meyve ve sebzeleri tanımlamak için kullanılan terim.
Bu tür meyve ve sebzeler, dalında olgunlaşmaya başlar fakat yenilecek hâle gelmesi dalından koparıldıktan sonra olur.
Örnek olarak; Muz, Kivi, Avokado, İncir, Kayısı, Şeftali, Elma, Armut, Erik, Mango, Karpuz, Domates verilebilir.) değildir ve solunum yavaş yavaş azalır ve etilen üretimi ve salınımı kademelidir.
Meyveler “ağaç olgunlaşması” anlamında bir olgunlaşma sürecinden geçmezler.
Kiraz gibi bazı meyveler fiziksel olarak olgunlaşır ve daha sonra ağaçta olgunlaşmaya devam eder.
Armut gibi diğer meyveler olgunlaştıklarında alınır, ancak olgunlaşmadan önce ağaçtan olgunlaşmaya devam eder. Turunçgiller hala ağaçtayken olgunlaşmadan olgunluğa, aşırı olgunluğa geçer.
Ağaçtan ayrıldıktan sonra, tatlılıkta artmaz veya olgunlaşmaya devam etmezler. Seçimden sonra değişmenin tek yolu, sonunda bozulmaya başlamasıdır.
Portakal ile renk olgunluğun bir göstergesi olarak kullanılamaz, çünkü bazen portakallar yemeye hazır olmadan çok önce portakallar turuncuya döner. Onları tatmak, yemeye hazır olup olmadıklarını bilmenin tek yoludur.
Akdeniz Mandarin ( Narenciye × deliciosa ekimi, Son Carrió ( Mallorca ) Narenciye ağaçları genellikle dona dayanıklı değildir.
Mandarin portakalları ( C. reticulata ), genel Narenciye türlerinin en sertleri olma eğilimindedir ve −10 C kadar soğuk olan kısa sürelere dayanabilir, ancak gerçekçi olarak −2 C'nin (28 C) altına düşmeyen sıcaklıklar başarılı bir ekim için gereklidir.
Mandalina, tangorlar ve meyve yüzü kalitesini etkileyebilmesine rağmen, kışın daha belirgin donma sıcaklığı olan bölgelerde bile dışarıda yetiştirilebilir.
Birkaç dayanıklı melez donmanın çok altındaki sıcaklıklara dayanabilir, ancak kaliteli meyve üretmez.
Limonlar, daha serin-yaz / orta-kış, kıyı bölelerde ticari olarak yetiştirilebilir, çünkü perakende limon meyvesinde tatlılığa ne ulaşılır ne de beklenmez.

Ağaçlar, verimli topraklar ve yeterli yağış veya sulama ile sürekli güneşli, nemli bir ortamda gelişir.
Her yaşta, narenciye kısmi gölgede seyrek sulama ile yeterince iyi büyür, ancak meyve mahsulü daha küçüktür.
Tropikal ve subtropikal kökenli olan portakal, tüm narenciye gibi geniş yapraklı ve yaprak dökmeyen bir bitkidir.
Stresli olduğu sürece yaprakları düşürmezler.
Sapları birçok çeşit büyük keskin olması dikenler.
Ağaçlar ilkbaharda çiçek açar ve kısa bir süre sonra meyve dönüşür.
Meyve, çeşide bağlı olarak sonbaharda veya kış başında olgunlaşmaya başlar ve daha sonra artan tatlılık geliştirir. Bazı mandalina çeşitleri kışın olgunlaşır.
Greyfurt gibi bazılarının olgunlaşması 18 ay kadar sürebilir.

Başlıca üretici bölgeleri

2007 birleşmiş milletler verilerine göre, Brezilya, Çin, ABD, Meksika, Hindistan ve İspanya dünyanın en büyük narenciye üreten ülkeleridir.
Ticari olarak narenciye yetiştiren başlıca bölgeler arasında Güney Çin, Akdeniz Havzası (Güney İspanya dahil), Güney Afrika, Avustralya, Güney Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Güney Amerika'nın bazı bölgeleri bulunmaktadır.
Süs bitkileri olarak
Limonluk ait Botanik Bahçesi içinde Leuven ( Belçika ) Küvetlerde yetiştirilen ve örtü altında kışlanan narenciye ağaçları, cam yapma teknolojisi yeterli miktarda şeffaf camın üretilmesini sağladığında Rönesans bahçelerinin bir özelliğiydi.
Bir portakal, 17. ve 18. yüzyıllar boyunca kraliyet ve aristokrat konutların bir özelliğiydi.
Orangerie de Louvre Sarayı, 1617, 1840'larda modern seranın gelişmesi kadar gölgede değildi taklit ilham verdi.
Amerika Birleşik Devletleri'nde, hayatta kalan en eski orangery, Virginia’daki Airy Dağı, Tayloe House'dadır .
George Washington Vernon Dağı'nda bir portakal vardı .
Bazı modern hobiler, havanın dışarıda büyümek için çok soğuk olduğu alanlarda konteynerlerde veya seralarda cüce narenciye yetiştirmektedir.
Ağaçlar gelişip meyve üretecekse, tutarlı iklim, yeterli güneş ışığı ve uygun sulama çok önemlidir.
Her zamanki "yeşil çalılar" ile karşılaştırıldığında, narenciye ağaçları kötü konteyner bakımını daha iyi tolere eder.
Daha soğuk kış alanları için, limon yetiştirilmemelidir, çünkü kış soğuklarına diğer turunçgillerden daha duyarlıdırlar.
Kumkuatlı melezler (× Citrofortunella ) iyi soğuk direncine sahiptir.
Bir saksıdaki narenciye ağacının her 5 yılda bir tekrarlanması gerekebilir, çünkü kökler saksının altında kalın bir "kök topu" oluşturabilir.

İLETİŞİM

ÖZLER YILDIRIM
Tel: 0 532 521 67 47
Adres: Bekirde mah.
Hürriyet 1 cad no 2 A
Akdeniz / MERSİN
Email:
ozleryildirim@gmail.com


YOUTUBE KANALIMIZ

Copyright © NİL TARIM